سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد توللی – دانشکده فنی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد منطقیان – دانشکده فنی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا عظیمی – دانشکده فنی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مدلهای متعددی برای پیش بینی میزان انتقال جرم در مواد مختلف عرضه شده است . در این مطالعه، مدلهایی برای تخمین میزان انتقال جرم در یک لوله و در بین دو صفحه موازی با شرط ثابت بودن شار انتقال جرم در جداره ارائه شده است . در این مدلها شروود محلی به عنوان تابعی از X+نشان داده شده است . سیستم پایدار، توسعه یافته و شدت انتقال جرم کم مدنظر قرار گرفته است . در
نهایت عدد شروود تخمین زده شده بر اساس مدل مذکور با مقدار ارائه شده در منابع مقایسه شده و نتایج آن ارائه شده است .