سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی زمانی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، کرمان
عرفان صیدان زاده – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، کرمان
حسین روح الامینی نزاد – دانشگاه شهید باهنر ، کرمان
علیرضا بهرامپور – دانشگاه صنعتی شریف ، تهراهن

چکیده:

در این مقاله مشخصه های دو پایداری نوری و منحنی پسماند یک میکرو حلقه جاذب اشباع پذیر شامل نقاط کوانتومی به صورت نظری به دست آمده است . پارامترهای مربوط بر اساس پارامترهای فیزیکی میکروحلقه بدست آمده اند . برای ایجاد محیطاشباع شونده کنترل شده از نقاط کوانتومی استفاده شده است با انتخاب جنس و ابعاد نقطههای کوانتومی فاصله تراز های انرژی و در نتیجه طول موج جذبی قابل کنترل است . و با تغییر ابعاد نقطه های کوانتومی پهنای جذب مشخص می گردد و بنابراین مشخصات محیط اشباع شونده با نقاط کوانتومی دقیقا قابل کنترل می باشد