مقاله دياتومه هاي اپيليتيک و نقش آن در تعيين کيفيت آب رودخانه تجن، استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در دانش زيستي ايران از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: دياتومه هاي اپيليتيک و نقش آن در تعيين کيفيت آب رودخانه تجن، استان مازندران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دياتومه هاي اپيليتيک
مقاله آناليز دو طرفه گونه هاي معرف
مقاله آناليز تطبيقي متعارفي
مقاله رودخانه تجن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعوديان ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحيان فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: نژادستاري طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: متاجي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: خاوري نژاد رمضانعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجن يکي از رودخانه هاي منشا گرفته از رشته کوه هاي البرز است. اين مطالعه از فروردين تا اسفند ۸۶ انجام شد. نمونه برداري از دياتومه هاي سطح سنگ ها و رسوبات رودخانه به صورت ماهيانه انجام گرفت. نمونه ها در محل توسط فرمالين ۴ درصد فيکس شدند و توسط روش پاتريک و ريمر از آنها لام تهيه شد و تشخيص گونه هاي دياتومه اي توسط ميکروسکوپ نوري و کليد هاي تخصصي انجام گرفت. براي مطالعه دياتومه هاي اکوسيستم آبي، از روش شمارش استفاده شد، زيرا در اين روش، جوامع و تغييرات مورفولوژيکي گونه ها بهتر مشخص مي شود. در اين تحقيق، عوامل فيزيکو-شيميايي آب، مثل دما، اکسيژن محلول، هدايت الکتريکي، pH، اکسيژن موردنياز بيولوژيکي، اکسيژن موردنياز شيميايي، سديم، پتاسيم، کلر، آمونيوم، کلسيم، منيزيم، سيليس، نيترات، فسفات، سولفات و کل مواد محلول آب اندازه گيري شد. در اين بررسي، ۹۵ گونه متعلق به ۲۳ جنس از دياتومه هاي اپي ليت شناسايي شد. براي تفسير اثر فاکتورهاي آب روي گونه ها، آناليزهاي چند متغيريه شامل TWINSPAN (آناليز دوطرفه گونه هاي معرف) وCCA  (آناليز تطبيقي متعارفي) روي دياتومه هاي اپي ليت انجام شد. آناليزها نشان دهنده رابطه کمي بين اجتماعات دياتومه اي و متغيرهاي محيطي هستند و مي توان با استفاده از برخي تاکسون هاي جمعيت دياتومه اي، تيپ هاي مختلف آب رودخانه ها را مورد مقايسه قرار داد.