مقاله ديدگاه اساتيد دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان در مورد ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: ديدگاه اساتيد دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان در مورد ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله ديدگاه
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاملايي تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: جوادپور صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني سميره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از ابزارهاي سنجش کيفيت آموزشي اساتيد، ارزشيابي آنها توسط دانشجويان مي باشد. هدف اصلي ارزشيابي، آگاهي اساتيد از نقاط قوت و ضعف خود به منظور انجام اصلاحات لازم مي باشد. هدف از نجام اين مطالعه، آگاهي از نظرات اساتيد پيرامون ارزشيابي و تاثير آن در فعاليت هاي آموزشي بود تا از نتايج حاصل، در بهبود روند ارزشيابي استفاده شود.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، در نيمسال دوم تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶، با استفاده از روش نمونه گيري آسان، نظرات ۷۱ عضو هيات علمي، در خصوص ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان، از طريق پرسشنامه اي که روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفته بود، مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS 16و آزمون هاي آماري توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: حدود %۲۸٫۲ از اساتيد معتقد بودند دانشجويان به سوالات ارزشيابي پاسخ صحيح مي دهند. به اعتقاد %۶۶٫۲ از اساتيد دانشجويان به اندازه لازم توجيه نشده اند. حدود %۲۴ از اساتيد ميزان تاثير نتايج ارزشيابي را در بهبود تدريس خود زياد و %۴۶٫۵ متوسط مي دانستند. به نظر فقط %۸٫۵ از اساتيد، دانشجويان سوالات را با احساس مسووليت کامل پاسخ مي دهند و %۴۷٫۹ پاسخ آنها با مسووليت متوسط است. تسلط استاد بر موضوع، توانايي بيان و انتقال مفاهيم، به ترتيب بيشترين اهميت را داشتند.
نتيجه گيري: نظر اکثريت اساتيد حاکي از ضعيف بودن وضعيت ارزشيابي بود. در عين حال، ارزشيابي را امري ضروري مي دانند و معتقدند بايستي توسط افراد خبره مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد.