مقاله ديدگاه اعضا هيات علمي و دانشجويان درمورد ارزشيابي اساتيد و معيارهاي موثر در تدريس استاد در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۶۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: ديدگاه اعضا هيات علمي و دانشجويان درمورد ارزشيابي اساتيد و معيارهاي موثر در تدريس استاد در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجو
مقاله ارزشيابي
مقاله هيات علمي
مقاله معيار ارزشيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معزي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاد هدايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاد بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: روحي بروجني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ارزشيابي از جمله فعاليت هاي کيفي است که با وجود لزوم انجام، روند اجراي آن همواره در بين اعضاي هيات علمي بحث انگيز بوده است. اين مطالعه با هدف بررسي نظر اعضاي هيات علمي و دانشجويان در مورد فرآيند ارزشيابي ،معيارهاي آن و اولويت بندي شاخص هاي مندرج در فرم دانشجويان، در جهت بهبود روند ارزشيابي انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي ۶۰ نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه و ۳۷۰ دانشجو با روش طبقه بندي بر اساس دانشکده و رشته به صورت تصادفي ساده وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته جهت مدرسين و دانشجويان با روايي و پايايي مناسب بود. داده ها به کمک آزمون هاي آماري t و کاي دو و تحليل واريانس يک طرفه تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: بر اساس نتايج اين مطالعه کليه مدرسين با ارزشيابي توسط دانشجو و مسوولين موافق بوده ولي از نظر آنان ارزشيابي توسط دانشجو اولويت داشت. مسوولين ارزيابي کننده از نظر آنان به ترتيب اولويت مدير گروه، معاون آموزشي پايه و باليني و رياست دانشكده بودند. ۶۳% از مدرسين با ارزشيابي توسط همکار و ۳۷% با روش خودسنجي موافق بودند. ۸۹% دانشجويان با ارزشيابي مدرس موافق بوده ۵۳% آن را داراي تاثير مثبت عنوان نمودند. زمان ارزشيابي در موقع امتحان از نظر ۶۲% آنان نامناسب بود. معيارهاي يك مدرس خوب از نظـــر دانشجويان و مدرسين مشابه و اولويت عمده، توانايي علمي مدرس و روش تدريس بود. مهمترين شاخص ها از نظر هر دو گروه تسلط به محتواي درس و قدرت بيان و تفهيم مطالب درسي بود. هر دو گروه استفاده از وسايل سمعي و بصري مناسب را از شاخص هاي کم اهميت عنوان نمودند ولي ارايه طرح درس و پذيرش انتقادات و پيشنهادات دانشجويان از نظر دانشجويان اهميت بيشتري داشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه بر اهميت ارزشيابي تاکيد نموده و ارزشيابي مدرس توسط دانشجو را عليرغم وجود بعضي از مشکلات اولويت اول مي داند. استفاده از روش هاي مکمل جهت افزايش اعتبار ارزشيابي و در نظر گرفتن اهميت بيشتر جهت معيارها و شاخص هاي داراي اولويت در بهبود فرآيند ارزشيابي و افزايش رضايت مدرسين تاثيرگذار خواهد بود.