مقاله ديدگاه جامعه کتابداري و اطلاع رساني در خصوص تغيير در محتوا، آموزش و عنوان رشته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۵۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: ديدگاه جامعه کتابداري و اطلاع رساني در خصوص تغيير در محتوا، آموزش و عنوان رشته
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابداري و اطلاع رساني
مقاله نظرسنجي
مقاله محتواي دروس
مقاله سر فصل دروس
مقاله عنوان رشته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن‌ زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: غيوري زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش به دنبال بررسي ديدگاه جامعه کتابداري و اطلاع رساني در خصوص تغيير در سه حوزه عنوان، محتوا و آموزش اين رشته بوده و درصدد بررسي اين مساله مبنايي است که تغيير در حوزه هاي مختلف کتابداري و اطلاع رساني از ديدگاه متخصصان و کارکنان و دانشجويان اين رشته چه اَبعاد و گستره اي را در بر مي گيرد و اولويت تغييرات از نظر آنها مي بايست به چه صورت باشد و آيا توافقي بين جامعه کتابداري و اطلاع رساني در خصوص اين تغييرات وجود دارد يا خير.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردي است و بنا به ماهيت موضوع، اهداف پژوهش و سوالات، از پيمايش بهره گرفته شده است. در اين پژوهش، نظرات ۲۷۵ نفر از اعضاي جامعه حرفه اي (هيات علمي، دانشجو و کتابدار) گردآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. براي آزمودن پرسش هاي پژوهش از آزمون هاي آماري فريدمن، کروسکال واليس و تحليل واريانس استفاده شد.
يافته ها: نتايج آزمون فريدمن نشان داد که اولويت تغيير در بين جامعه کتابداري و اطلاع رساني به ترتيب عبارت از تغيير در عنوان، محتوا و سپس آموزش است. همچنين آزمون کروسکال واليس و تحليل واريانس نشان داد که سه گروه جامعه مخاطب نسبت به تغيير در حوزه محتوا و آموزش نظر يکساني دارند ولي نسبت به عنوان رشته نظر يکساني ندارند.
 اصالت/ارزش: تاکنون بحث هاي مربوط به تغيير در حوزه هاي مختلف کتابداري و اطلاع رساني به صورت نظرات شخصي و بحث هايي بوده است که در اظهار نظرهاي افراد مورد توجه قرار گرفته و يا تنها نظرات بخشي از جامعه اين رشته منعکس شده است. در اين تحقيق با مراجعه به نظرات سه گروه از اعضاي جامعه حرفه اي کتابداري و اطلاع رساني، اولويت مورد نظر آنها براي تغيير در عنوان، محتوا و آموزش رشته مورد بررسي قرار گرفته است.