مقاله ديدگاه جوانان و ميانسالان در مورد حجاب برتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۷۷ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: ديدگاه جوانان و ميانسالان در مورد حجاب برتر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حجاب برتر
مقاله جوانان و ميانسالان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به پذيرش حجاب به عنوان يک از احکام مهم و اساسي براي بانوان در دين مبين اسلام و نقش آن در استقلال فکري، سياسي و اجتماعي جامعه، اين تحقيق با هدف مقايسه ديدگاه جوانان و ميانسالان درباره حجاب برتر 84 صورت گرفت.
روش: اين مطالعه از نوع مطالعات زمينه يابي مقطعي است. 823 نفر از جوانان و ميانسالان مراجعه کننده به مراکز درماني يکي از دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران در سال ۱۳۸۴ جامعه آماري مطالعه را تشکيل دادند. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه محقق ساخته بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ۱۵ و روش هاي آماري فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و آزمون مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: تفاوت معني دار (p<0.01) بين ديدگاه جوانان و ميانسالان نسبت به ضرورت رعايت حجاب توسط بانوان، ميزان آشنايي با شرايط پوشش صحيح اسلامي، بهترين نوع پوشش براي بانوان جامعه، ايجاد محدوديت در فعاليت هاي زنان در صورت استفاده از چادر وجود داشت.
نتيجه گيري: توجه بيشتر به فرهنگ اصيل اسلامي و سرمايه گذاري در فعاليت هاي فرهنگي و هويت واقعي بخشيدن به شخصيت زن مسلمان در جهت شناخت و پذيرش ارزش هاي اسلامي و انتقال صحيح آن به نسل آينده لازم و ضروري است.