مقاله ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور منطقه ۶ نسبت به عوامل موجود در آموزش از راه دور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۲۴ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور منطقه ۶ نسبت به عوامل موجود در آموزش از راه دور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه ۶ دانشگاه پيام نور
مقاله آموزش از راه دور
مقاله منابع درسي
مقاله ارزشيابي
مقاله فضاي فيزيكي
مقاله فضاي رواني
مقاله روش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي منيژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف عمده اين پژوهش بررسي ديدگاههاي دانشجويان دانشگاه پيام نور منطقه ۶ (استانهاي همدان، كرمانشاه و كردستان) نسبت به عناصر موجود در آموزش از راه دور بوده است. پژوهش در نظر داشته است تا تفاوت ميزان مطلوبيت اين نظام آموزشي را از ديدگاه دانشجويان با توجه به متغيرهاي سن، جنس، وضعيت تاهل، وضعيت اشتغال و رشته تحصيلي تعيين نموده و مطلوبترين و نامطلوبترين عناصر آن را مشخص سازد.
جامعه آماري پژوهش شامل كليه دانشجويان مشغول به تحصيل در چهار مركز مجري همزمان رشته هاي علوم انساني و علوم پايه (مراكز اسلام آباد، تويسركان، كرمانشاه و همدان) مشتمل بر ۴۱۳۱ نفر، در سال تحصيلي ۸۱- 82، بوده است. گروه نمونه شامل ۲۲۵ نفر از دانشجويان دانشگاه بوده كه در زمان اجراي تحقيق حداقل چهار نيمسال تحصيلي در دانشگاه حضور داشته و با جنبه هاي مختلف اين نظام آشنا شده اند. انتخاب آنان به صورت تصادفي طبقه اي برحسب جنسيت و رشته تحصيلي صورت گرفته است. ابزار پژوهش پرسشنامه اي محقق ساخته مشتمل بر ۴۰ سوال بسته در مقياس ليكرت و يك درخواست از دانشجويان براي ارايه سه پيشنهاد در رابطه با بهينه سازي آموزش از راه دور بوده است.
نتايج پژوهش نشان داده است كه بين ديدگاههاي دانشجويان مسنتر نسبت به جوانتر، شاغل نسبت به غير شاغل و متاهل نسبت به مجرد تفاوت معني دار وجود دارد و، نگرش گروه اول، در هر مورد نسبت به اين نوع آموزش خوش بينانه تر است. در بين ديدگاههاي دانشجويان مشغول به تحصيل در مراكز استانها و جز آن، علوم انساني و علوم پايه، همچنين دختران نسبت به پسران تفاوت معني داري مشاهده نشد. در بين عناصر موجود در آموزش از راه دور شامل برنامه، روش، منابع درسي، استاد، ارزشيابي، فضاي فيزيكي و رواني، فراگيرترين عناصر يعني ارزشيابي و محتواي منابع درسي مطلوبترين و فضاي فيزيكي و رواني نامطلوبترين آن بوده است.