مقاله ديدگاه دانشجويان پرستاري در مورد وسايل کمک آموزشي متداول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۶۹ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: ديدگاه دانشجويان پرستاري در مورد وسايل کمک آموزشي متداول
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديدگاه دانشجو
مقاله وسايل کمک آموزشي
مقاله پاورپوينت
مقاله اورهد
مقاله وايت بورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده كبري
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي شايسته
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: وسايل کمک آموزشي از عوامل موثر در يادگيري هستند و شناخت ديدگاه هاي دانشجويان در مورد اين وسايل مي تواند استادان را در انتخاب وسيله مناسب تر ياري دهد. هدف اين مطالعه بررسي و مقايسه ديدگاه دانشجويان پرستاري در رابطه با سه وسيله کمک آموزشي متداول شامل پاورپوينت، اورهد و وايت بورد است.
روش ها: يک مطالعه توصيفي است که در سال ۱۳۸۶ بر روي ۶۸ دانشجوي کارشناسي پرستاري دانشکده پرستاري ساوه انجام شد. نمونه گيري به صورت آسان و ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي با ۳۶ سوال بود. روايي و پايايي پرسشنامه با روايي محتوي و آزمون همبستگي دروني تاييد شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار و درصد فراواني) و آمار استنباطي (آزمون t زوج و (ANOVA انجام شد.
نتايج: ميانگين پاسخ هاي موافق (از ۰ تا۱۰۰) در مورد پاورپوينت  53.65±۲۸٫۸و وايت بورد ۵۳٫۶۵±۲۷٫۶ و اورهد ۲۱٫۹۳±۲۵٫۵ بود. ۵۷٫۹ درصد دانشجويان پاورپوينت، ۳۸٫۶ درصد وايت بورد و ۳٫۵ درصد اورهد را وسيله کمک آموزشي ارجح انتخاب کردند. بين نمره پاورپوينت با اورهد (p<0.005 و t=7.26) نمره وايت بورد با اورهد و (p<0.005 و t=8.16) تفاوت وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به اين که دانشجويان بعضي از وسايل کمک آموزشي را بيشتر ترجيح مي دهند، بنابراين لازم است که استادان، بسته به امکانات موجود از ترکيبي از وسايل کمک آموزشي استفاده کنند که بتواند در جلب توجه دانشجو در کلاس و احساس رضايت مندي در او موثر باشد.