مقاله ديدگاه دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر شيراز نسبت به حفاظت از محيط زيست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ديدگاه دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر شيراز نسبت به حفاظت از محيط زيست
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط زيست
مقاله حفاظت از محيط زيست
مقاله دانش آموزان مقطع متوسطه دختر
مقاله شهرستان شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار گلناز
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به بررسي ديدگاه دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان شيراز در رابطه با حفاظت از محيط زيست پرداخته است. اين تحقيق از نوع کاربردي و به روش توصيفي، همبستگي بوده و جامعه آماري آن شامل ۶۶۱۱ نفر از دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهرستان شيراز بودند (۳۳ دبيرستان) که بر اساس فرمول کوکران تعداد ۳۳۴ نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديدند. روش نمونه گيري به صورت تصادفي ساده و روش جمع آوري اطلاعات به شيوه ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات افراد صاحب نظر تاييد شد، و پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ ۰٫۷۹ محاسبه گرديد. تحليل ضريب همبستگي نشان داد که بين متغيرهاي ميزان آگاهي از مسايل زيست محيطي، ميزان علاقه به محيط زيست، نگرش نسبت به حفاظت از محيط زيست، شرکت در فعاليت هاي داوطلبانه زيست محيطي، ميزان بازديد کارشناسان محيط زيست از مدارس، بازديد دانش آموزان از مراکز مرتبط با محيط زيست، استفاده از فيلم هاي آموزشي در زمينه محيط زيست و تمايل به ايجاد تشکل هاي زيست محيطي با متغير ديدگاه دانش آموزان نسبت به حفاظت محيط زيست رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داد که متغيرهاي ميزان علاقه به حفاظت از محيط زيست، نگرش مساعد نسبت به حفاظت محيط زيست، استفاده از فيلم هاي آموزشي زيست محيطي و تمايل به ايجاد تشکل هاي زيست محيطي، ۴۷ درصد از تغييرات متغير وابسته (ديدگاه دانش آموزان نسبت به حفاظت از محيط زيست) را تبيين نموده اند.