مقاله ديدگاه دبيران زن اصفهان در مورد ميزان استقرار عوامل مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصيلي ۸۵ ـ ۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۵ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۲۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ديدگاه دبيران زن اصفهان در مورد ميزان استقرار عوامل مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصيلي ۸۵ ـ ۸۴
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله دانش ضمني
مقاله دانش صريح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان استقرار عوامل مديريت دانش (سياستها و راهبردها، رهبري، انگيزش، تحصيل دانش، آموزش و ارتباطات) در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان از ديدگاه دبيران زن است. در اين پژوهش توصيفي جامعه آماري را كليه دبيران زن مقطع متوسطه در سال تحصيلي ۸۵ ـ ۸۴ تشكيل مي دهند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي است كه حاوي ۲۱ سوال است، اين پرسشنامه را پاستور (۲۰۰۱) تهيه كرده و پاسخگويي به آن در قالب مقياس پنج درجه اي ليكرت است. اين پرسشنامه شش عامل اساسي مديريت دانش را مورد بررسي قرار مي دهد، پايايي آن در تحقيق حاضر ۹۷/۰ برآورد شد. نمونه تحقيق ۱۷۰ دبير زن بود. روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي است. نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد كه در هر شش عامل مرتبط با استقرار مديريت دانش، ميانگين پاسخ هاي آزمودني ها كمتر از حد متوسط است.
در ضمن بين بعضي از عوامل جمعيت شناختي آزمودنيها (مدرك تحصيلي، سابقه خدمت، رشته تحصيلي) و نمره آنان در پرسشنامه مديريت دانش رابطه معناداري مشاهده شد.