مقاله ديدگاه مادران و پرستاران در خصوص اهميت و ميزان حمايت هاي پرستاري از والدين داراي نوزاد نارس بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۷۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ديدگاه مادران و پرستاران در خصوص اهميت و ميزان حمايت هاي پرستاري از والدين داراي نوزاد نارس بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوزاد نارس
مقاله بخش مراقبت ويژه نوزادان
مقاله حمايت پرستاري
مقاله مادر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبربگلو معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهي مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: تولد زودرس، نوزاد را در معرض خطر و دامنه وسيعي از مشكلات قرار مي دهد و حمايت پرستاري از خانواده چنين نوزاداني ضروري به نظر مي رسد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه ديدگاه مادران و پرستاران در خصوص اهميت و ميزان حمايت هاي پرستاري از والدين داراي نوزاد نارس بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان اجرا شد.
روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي – مقايسه اي است و جامعه مورد پژوهش شامل كليه مادران داراي نوزاد نارس بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان و پرستاران شاغل در سه مركز آموزشي – درماني شهر تبريز طي شش ماه اول سال ۱۳۸۶ بود. ۳۰۰ مادر و ۳۲ پرستار به روش سرشماري انتخاب شدند. گردآوري داده ها با استفاده از پرسش نامه «ابزار پشتيبان پرستار – والد» صورت گرفت. روايي ابزار به روش محتوايي و ترجمه و پايايي آن از طريق ضريب آلفاي كرونباخ بررسي شد.
يافته ها: آزمون من – ويتني وجود تفاوت بين چهار حيطه از حمايت هاي پرستاري از ديدگاه مادران و پرستاران را نشان داد. بااهميت ترين و بيشترين حمايت هاي ارايه شده از ديدگاه پرستاران مربوط به حيطه «عاطفي» و «مراقبت كيفي» و از ديدگاه مادران حيطه «ارتباطي – اطلاعاتي» و «مراقبت كيفي» بود.
نتيجه گيري: مادران خواهان حمايت هاي پرستاري بيشتري نسبت به آنچه دريافت مي كنند هستند. بنابراين، برنامه ريزي براي ارتقاي مراقبت خانواده محور براي والدين در بخش هاي ويژه نوزادان ضروري به نظر مي رسد.