مقاله ديدگاه متخصصين و سياست گذاران نظام سلامت ايران در خصوص مزاياي توسعه مراقبت سلامت منزل در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حكيم از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: ديدگاه متخصصين و سياست گذاران نظام سلامت ايران در خصوص مزاياي توسعه مراقبت سلامت منزل در ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراقبت سلامت در منزل
مقاله خدمات پرستاري در منزل
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براتي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جنتي علي
جناب آقای / سرکار خانم: توراني سوگند
جناب آقای / سرکار خانم: خالصي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين مطالعه با هدف ارزيابي ديدگاه متخصصين، مديران و سياست گذاران نظام سلامت ايران در خصوص توسعه خدمات مراقبت سلامت در منزل انجام گرفت.
روش کـار: در اين مطالعه که به روش کيفي و با استفاده از روش تحليل درون مايه انجام شد، با استفاده از پرسشنامه نيمه ساختار يافته با ۳ نفر از صاحب نظران نظام سلامت مصاحبه گرديد و ۱۶ نفر در جلسات بحث گروهي متمرکز شرکت کردند. بعد از پايان هر بحث گروهي و مصاحبه، برداشت ها با مشارکت کنندگان چک گرديد. متن مصاحبه هاي اوليه همزمان توسط دو نفر از اعضاي هيات علمي تحليل شد و سپس تلفيق گشت.
يافته ها: پنج درون مايه اصلي در خصوص مزاياي مراقبت در منزل به دست آمد: مزاياي اقتصادي، مزاياي اجتماعي، مزايا براي بيمار، خانواده، و سيستم سلامت. نتايج نشان داد که مراقبت سلامت در منزل باعث تقويت همبستگي در خانواده ها، جامعه و نظام سلامت، و باعث ارتقاي کيفيت زندگي بيماران، سلامتي جامعه و کاهش هزينه هاي سلامت مي گردد. مراقبت در منزل، رضايت بيمار و خانواده وي را افزايش داده و منجر به افزايش کيفيت خدمات ارايه شده (به علت ارايه شدن در محيط صميمي خانوادگي) و همچنين کاهش خطاهاي پزشکي و عوارش ناشي از فرآيندهاي بيمارستاني مي گردد.
نتيجه گيري: طبق نظر شرکت کنندگان، مراقبت در منزل به دليل داشتن مزاياي فوق مي تواند با بهره گيري از ظرفيت خانواده ها، جامعه و سازمان هاي غيردولتي، نقش عمده اي در ارايه خدمات سلامتي ايفا نموده و به توسعه مشارکت جامعه کمک کند. بديهي است براي شناسايي دقيق مزاياي مراقبت در منزل انجام مطالعات عميق تر و مبتني بر شواهد از جمله ارزيابي هزينه اثربخشي و ضرورت دارد.