مقاله ديدگاه مددجويان در خصوص کيفيت مشاوره تنظيم خانواده ارايه شده در مراکز مشاوره قبل از ازدواج تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پرستاري و مامايي از صفحه ۲۶ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: ديدگاه مددجويان در خصوص کيفيت مشاوره تنظيم خانواده ارايه شده در مراکز مشاوره قبل از ازدواج تبريز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنظيم خانواده
مقاله ديدگاه
مقاله مددجو
مقاله مشاوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي فرد مهين
جناب آقای / سرکار خانم: محبي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: برزنجه عطري شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: صفاييان عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از مهمترين تجربيات زندگي زناشويي که يک زوج مي توانند در آن شريک باشند، بارداري و تولد نوزاد است و لازم است زوجين در پي کسب آگاهي هاي لازم در اين زمينه باشند. انجام برنامه هاي آموزشي و مشاوره بهداشتي از وقوع بارداري هاي ناخواسته پيشگيري مي کند. بنابراين تقويت مشاوره هاي قبل از ازدواج مي تواند در رفع مشکل فوق مد نظر قرار گيرد. اين مهم، لزوم مطالعه اي در خصوص ديدگاه مددجويان درباره  کيفيت مشاوره تنظيم خانواده در مراکز مشاوره قبل از ازدواج را تاييد مي کند.
مواد و روشها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي است که در آن ۲۳۶ مددجوي مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج تبريز در سال ۱۳۸۸ که معيارهاي ورود به پژوهش را داشتند و به صورت تصادفي ساده انتخاب شده بودند شرکت نمودند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل ۵ بخش سوالات دموگرافيک، سوالات مربوط به نحوه برخورد، سوالات مربوط به شرايط مشاوره، سوالات مربوط به اهميت تنظيم خانواده و روش هاي پيشگيري بود که پس از تعيين روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفت. داده هاي به دست آمده از مطالعه به وسيله روش هاي آماري توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار آماريSPSS/ver13  مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که در رابطه با ديدگاه مددجويان در خصوص نحوه برخورد ۷۵٫۸ درصد مددجويان و در زمينه شرايط مشاوره ۸۵٫۲ درصد افراد خدمات ارايه شده را در حد مطلوب دانستند. در رابطه با ديدگاه مددجويان در خصوص کيفيت مشاوره در زمينه اهميت تنظيم خانواده ۷۲٫۵ درصد مددجويان اطلاعات ارايه شده را در حد متوسط ارزيابي کردند. در کيفيت مشاوره در زمينه روش هاي پيشگيري از بارداري (قرص هاي ضدبارداري، کاندوم، آيودي، آمپول تزريقي) نيز ديدگاه مددجويان بدين صورت بود که به ترتيب ۷۰٫۸، ۷۶٫۷، ۴۴٫۱، ۴۰٫۷ درصد افراد توضيحات ارايه شده را در حد متوسط دانستند.
بحث و نتيجه گيري: از آنجايي که آموزش و مشاوره يکي از پايه هاي راهبرد کنترل جمعيت و پيشگيري از بارداري هاي ناخواسته است، لذا مي توان گفت که اين مساله به عنوان نياز جامعه، مي باشد. لذا راهبرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در رابطه با آموزش داوطلبين ازدواج در مراکز بهداشتي درماني به صورت يک اصل بسيار مهم مي بايستي به صورت جدي پيگيري و اجرا شود.