مقاله ديدگاه مديران ارشد بيمارستان هاي خصوصي شهر تهران در مورد مشکلات بيمارستان هاي خصوصي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: ديدگاه مديران ارشد بيمارستان هاي خصوصي شهر تهران در مورد مشکلات بيمارستان هاي خصوصي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام سلامت
مقاله مشکلات بيمارستان هاي خصوصي
مقاله مديران ارشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زريئي گاوگاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري فيض اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه نقش بخش خصوصي در سازماندهي زيرساخت بهداشتي درماني كشور بسيار چشمگير و با اهميت تلقي مي شود و در حقيقت بخش خصوصي جزيي از سرمايه ملي كشور بوده و استفاده درست از امكانات و خدمات آن مي تواند تنگناهاي مربوط به سرمايه گذاري دولتي را تا حد قابل ملاحظه اي تعديل نمايد.
در اين پژوهش سعي شده است عمده مشکلات بيمارستان هاي خصوصي در ارتباط با سازمان ها و نهادهاي مهمي که در فعاليت آنها تاثيرگذار هستند از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت کار و امور اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان نظام پزشکي، سازمان پزشکي قانوني، مرکز اورژانس و سازمان هاي بيمه، حول ۸ محور (خدمات اورژانسي، ارزشيابي و اعتباربخشي بيمارستان ها، جذب و استخدام نيرو، رسيدگي به شکايات بيماران، توسعه فيزيکي بيمارستان، خريد تکنولوژي و تجهيزات، تعرفه هاي بيمارستاني و پرداخت هاي بيمه) مورد شناسايي و بررسي قرار گيرد. اين پژوهش يک مطالعه توصيفي، تحليلي و کاربردي است که به روش مقطعي در۲۰ بيمارستان خصوصي عمومي شهر تهران که به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شدند، انجام گرديده است. جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه ها توسط مديران ارشد بيمارستان هاي خصوصي يعني مديرعامل، مدير بيمارستان، مسئول فني و مترون تکميل شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها نرم افزار  SPSSنسخه ۱۱٫۵ و آزمون هاي آماري کروسکال واليس و کاي دو مورد استفاده قرار گرفته است.
يافته هاي پژوهش نشان داد که بيشتر مشکلات بيمارستان هاي خصوصي، مشکلات ساختاري هستند و ريشه در متمرکز، بروکراتيک، سلسله مراتبي و قدرت محور بودن نظام سلامت دارند. مديران ارشد بيمارستان هاي خصوصي در مورد اکثر مشکلات بررسي شده، ديدگاه همگون داشتند. سازمان هاي بيمه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت کار و امور اجتماعي، به ترتيب مهم ترين سازمان هايي بودند که بيمارستان هاي خصوصي با آنها دچار مشکل هستند. در مقابل، سازمان تامين اجتماعي و مرکز اورژانس دو سازماني بودند که هيچ يک از مشکلات مورد بررسي در ارتباط با آنها براي بيمارستان هاي خصوصي تاييد نگرديد.