مقاله ديدگاه مربيان آموزشي و دانشجويان پرستاري درباره آموزش هاي باليني در عرصه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ديدگاه مربيان آموزشي و دانشجويان پرستاري درباره آموزش هاي باليني در عرصه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآموزي در عرصه
مقاله دانشجويان پرستاري
مقاله مربيان آموزشي
مقاله آموزش باليني
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فر يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: کارآموزي پرستاري در عرصه ، قلب آموزش حرفه اي پرستاري است. به منظور بهبود کيفيت آموزش باليني، ارزيابي وضعيت اين نوع کارآموزي ها ضروري به نظر مي رسد؛ لذا اين مطالعه با هدف تعيين مشکلات ک ارآموزي در عرصه، از ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد در سال ۱۳۸۷ صورت گرفت.
روش ها: در مطالعه اي توصيفي، مقطعي، نمونه مورد نظر شامل ۶ نفر مربي آموزشي و ۳۰ دانشجوي پرستاري سال آخر دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد به روش سرشماري انتخاب شدند. اطلاعات مربوطه به وسيله پرسش نامه پژوهشگرساخته گردآوري شد و از طريق آمار توصيفي شامل توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيار و آمار استنباطي شامل آزمون t بررسي گرديد و با نرم فزار SPSS 11 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: اکثريت مربيان و دانشجويان بيان کردند که نيازي به مربي باليني نيست و وجود مربي مشاور کافي است و نحوه نظارت مربي مشاور و کسب مهارت در اجراي فرآيند پرستاري، مشخص بودن وظايف دانشجو و مربي و اهداف کارآموزي را خوب تا عالي ارزيابي نمودند. گروه نمونه دسترسي به امکانات رفاهي، هماهنگي بين گروه پرستاري و واحدهاي بهداشتي، درماني، نداشتن زمينه علمي مناسب در بخش و پيروي از عادات نادرست حاکم بر محيط را نسبتا ضعيف تا ضعيف ارزيابي کردند.
نتيجه گيري: پياده کردن اصول عملي صحيح در کارآموزي هاي باليني براي غلبه بر پيروي از عادات نادرست حاکم بر محيط، ارايه آموزش هاي علمي و صحيح در زمينه مراقبت از بيمار و اصلاح معيار ارزشيابي دانشجويان پيشنهاد مي شود.