مقاله ديدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي درباره ميزان استقرار شاخص هاي سلامت سازماني در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان؛ سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: ديدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي درباره ميزان استقرار شاخص هاي سلامت سازماني در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان؛ سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان
مقاله سلامت سازمان
مقاله شاخص هاي سلامت سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدجوادين سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علوي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آگاهي مديران از ميزان سلامت سازماني در موفقيت، شادابي کارکنان و مسوولان مي تواند نقش موثري داشته باشد. هدف اين تحقيق، تعيين ميزان استقرار شاخص هاي سلامت سازماني در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – پيمايشي جامعه آماري ۸۷۲ نفر کارکنان هفت معاونت ستادي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال ۱۳۸۸ است که با نمونه گيري تصادفي ساده ۱۵۰ نفر انتخاب شدند. براي گرداوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که روايي آن با کمک اساتيد همکار و کارشناسان تاييد و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ ۰٫۸۹ تعيين شد. نمره گذاري آن به شيوه ليکرت انجام؛ و تجزيه و تحليل داده ها با کمک نرم افزار SPSS انجام؛ و با آماره هاي توصيفي و استنباطي انجام شد.
يافته ها: ميزان استقرار شاخص ورودي و شاخص فرايندي سلامت سازمان در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان به طور معني دار کمتر از سطح متوسط بوده، ولي ميزان استقرار شاخص خروجي سلامت سازماني به طور معني دار بيشتر از سطح متوسط بوده است.
نتيجه گيري: زمينه هاي لازم براي استقرار شاخص هاي سلامت سازماني در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بر اساس مدل سيستماتيک سلامت سازماني وجود ندارد. با شناخت وضعيت سلامت سازماني، کمبودها، نقاط ضعف مديريتي توانايي هاي لازم فکري روشن؛ و باعث انجام امور سازمانها به صورت علمي و کارشناسانه مي شود با به کارگيري افراد شايسته، جذب و استخدام آنها، برقراري ارتباط و استفاده از اطلاعات، حمايت از ابداعات و خلاقيت، برقراري کلاسهاي آموزشي، ترويج فرهنگ سازماني و مشارکت افراد مي توان گامهاي موثري در جهت ارتقاي سلامت سازمان برداشت.