مقاله ديدگاه کارکنان زن مراکز بهداشتي درماني شهر تهران درباره برنامه غربالگري و مديريت خشونت خانگي: يک پژوهش کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در بيمارستان از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: ديدگاه کارکنان زن مراکز بهداشتي درماني شهر تهران درباره برنامه غربالگري و مديريت خشونت خانگي: يک پژوهش کيفي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانگي
مقاله زنان
مقاله مراکز بهداشتي درماني
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان اختياري يلدا
جناب آقای / سرکار خانم: مجلسي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: شمس محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي فروشاني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مراکز بهداشتي درماني محيط مناسبي براي شناسايي و مديريت موارد خشونت خانگي مي باشند. هدف از اين پژوهش، بررسي ديدگاه ها و نظرات کارکنان زن مراکز بهداشتي درماني در زمينه برنامه هاي غربالگري و مديريت خشونت خانگي، منافع و موانع اين برنامه ها و ارائه راهکارهايي در زمينه رفع موانع احتمالي است.
مواد و روش ها: اين مطالعه کيفي با شرکت ۵۶ نفر کارمند زن شامل کارشناسان مسوول واحدهاي ستادي و کارکنان واحدهاي بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران، ري و اسلامشهر انجام شد. با کمک شش جلسه بحث گروهي متمرکز و سه مورد مصاحبه عميق، ديدگاه ها و نظرات شرکت کنندگان درباره برنامه غربالگري و مديريت مراجعه خشونت خانگي استخراج، جمع آوري و تحليل شد.
نتايج: شرکت کنندگان به اهميت شناسايي و مديريت خشونت خانگي در ارتقاي سلامت زنان و نقش حياتي خود براي انجام اين وظيفه اعتقادداشتند. نبود وقت کافي و مکان مناسب براي ارتباط با خشونت ديده، نيروي انساني واجد آگاهي و مهارت هاي لازم و مراکز ارجاع ، به عنوان مهمترين موانع شناسايي و مديريت خشونت خانگي معرفي شدند.
نتيجه گيري: با وجودي که کارکنان ارائه دهنده خدمات سلامت خانواده به اهميت شناسايي و مديريت خشونت خانگي به عنوان يک مشکل سلامت جامعه واقفند، فقط از طريق رفع موانع بر سر راه اجراي برنامه غربالگري و مديريت اين موارد در نظام ارایه خدمات و طراحي نظام مناسب ارجاع براي موارد شناسايي شده، مي توان به کاهش بروز موارد خشونت خانگي در ايران اميدوار بود.