مقاله ديدگاه ‌هاي كاركنان جمعيت هلال احمر استان چهارمحال و بختياري در خصوص دوره هاي آموزشي ضمن خدمت در سال ۱۳۷۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در امداد و نجات از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ديدگاه ‌هاي كاركنان جمعيت هلال احمر استان چهارمحال و بختياري در خصوص دوره هاي آموزشي ضمن خدمت در سال ۱۳۷۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش كوتاه مدت
مقاله جمعيت هلال احمر
مقاله آموزش امداد و نجات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهراني فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسديان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد فرزان
جناب آقای / سرکار خانم: آب جام زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توسعه روش هاي آموزش كارمندان، گامي در افزايش آگاهي آنها و بهره ‌دهي به سازمان هاي امدادي است. محتواي آموزش كارمندان بايد برمبناي نياز آنها و اهداف سازمان تنظيم گردد. اين مطالعه با هدف بررسي ديدگاه ‌هاي كاركنان جمعيت هلال احمر استان چهارمحال و بختياري در خصوص دوره هاي آموزشي ضمن خدمت در سال ۱۳۷۸ انجام شده است.
روش ‌ها: اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۷۸ بر روي ۹۰ نفر از كاركنان جمعيت هلال احمر استان چهارمحال و بختياري انجام شد. اطلاعات مورد نياز به‌ وسيله پرسشنامه بيست سوالي محقق ساخته جمع آوري و با استفاده از داده ‌ها، آمار به صورت توصيفي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته‌ ها: ۵۰ درصد از كارمندان، دوره ‌هاي برگزار شده را خوب و ۳۵ درصد متوسط و ۱۵ درصد نيز ضعيف ارزيابي نمودند. ۹۸ درصد از كارمندان آموزش امداد و كمک هاي اوليه را از اهميت بالايي دانستند و تنها ۲ درصد از كارمندان اين آموزش ‌ها را درحد متوسط دانستند. ۶۳ درصد ازكارمندان اجراي دوره‌ ها را توسط واحد آموزش و پژوهش در سطح معاونت، پيشنهاد دادند و ۲۸ درصد از كارمندان نيز، اجراي دوره‌ ها را توسط واحد آموزش و زير نظر معاونت امداد پيشنهاد دادند و تنها ۹ درصد از كارمندان اجراي آموزش به صورت پراكنده توسط واحدها را انتخاب نمودند.
نتيجه ‌گيري: نتايج نشان دهنده اين است كه دوره‌ هاي برگزار شده توانسته تا حدودي انتظارات كارمندان را برآورده سازد، ولي با توجه به اينكه نيمي از كارمندان اين دوره ها را متوسط و ضعيف ارزيابي نموده ‌اند نيازمند ارايه راهكارهاي بهتر و مطلوبتر جهت اجراي دوره‌ هاي بعد مي ‌باشد.