مقاله دينداري، خودكنترلي و گرايش به مصرف مواد در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: دينداري، خودكنترلي و گرايش به مصرف مواد در دانشجويان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودكنترلي
مقاله دانشجو
مقاله دينداري
مقاله سوء مصرف مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداياري فرد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري زردخانه سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله:. علي رغم اقدامات بسياري كه در بخش كاهش عرضه در كشور انجام شده است، به نظر مي رسد هنوز شناسايي عواملي كه بتواند منجر به پيشگيري از مصرف مواد شود، از اهميت بيشتري برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه نگرش ديني و خودكنترلي با گرايش به مصرف مواد بوده است.
روش: گروه نمونه متشكل از ۳۸۶ دانشجوي پسر دوره كارشناسي دانشگاه تهران بوده است كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب گرديدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارت بوده است از «مقياس تجديدنظر شده  مي بارگي مك اندرو» (MAC-R)، «مقياس پذيرش اعتياد» (AAS)، مقياس دينداري و مقياس تجديدنظرشده خودكنترلي.
يافته ها تحليل هم پراکنش (كوواريانس) چندمتغيري نشان داد كه بين سطح دينداري فرد و گرايش به مصرف مواد رابطه منفي معني دار وجود دارد. همچنين بين خودكنترلي پايين و گرايش به مصرف مواد رابطه معني دار مثبت وجود دارد.
نتيجه گيري: دينداري مي تواند از گرايش فرد به مصرف مواد پيشگيري نمايد. از اينرو به والدين و مراكز آموزشي پيشنهاد مي شود كه با تقويت باورهاي ديني در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد از احتمال گرايش آن ها به مصرف مواد جلوگيري شود.