مقاله دين باوري ويتگنشتاين متقدم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فلسفه دين از صفحه ۵۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: دين باوري ويتگنشتاين متقدم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معناداري و بي معنايي
مقاله سكوت
مقاله نظريه تصويري معنا
مقاله راز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويتگنشتاين يكي از مهم ترين فيلسوفان قرن بيستم است كه آرا و نظرات وي در هر دو دوره مختلف فكري او در مسايل متعدد از جمله دين تاثيرگذار بوده است. تفكر وي درباره دين در فلسفه نخستش در رساله منطقي – فلسفي انعكاس يافته است. او با طرح نظريه تصويري معنا و تمايز ميان گزاره هاي با معنا و بي معنا سعي كرده است كه گزاره هاي ديني را جزو گزاره هايي بداند كه معناي متعارف ندارند. به اعتقاد ايشان درباره چنين گزاره هايي بايد سكوت كرد. اين گزاره ها بيان كردني نيستند، بلكه خود را در نحوه عمل، هنر و رفتار ما نشان مي دهند.