مقاله دين و نظم اجتماعي: بررسي رابطه دينداري با احساس آنومي و کجروي در ميان نمونه اي از دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۷۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: دين و نظم اجتماعي: بررسي رابطه دينداري با احساس آنومي و کجروي در ميان نمونه اي از دانشجويان
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزهکاري
مقاله كجروي
مقاله احساس آنومي
مقاله دينداري
مقاله سنجه گلاك و استارك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراج زاده سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پويافر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي و تحليل كاركردي دين در نظام اجتماعي و نقش آن در حفظ تعادل و نظم اجتماع يكي از حوزه هاي مهم مطالعاتي در جامعه شناسي دين بوده است. در اين ميان يكي از موضوعاتي كه همواره محل بحث بوده، ميزان تاثير دين و دينداري افراد بر كاهش احساس آنومي و جلوگيري از بروز شرايط آنوميك در جامعه است. علاوه بر اين، نقش دين در كاهش كجروي و بزهكاري يكي ديگر از موضوعاتي است كه در زمينه تبيين كاركردي دين مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله، اثر دينداري بر نظم اجتماعي در سطح فردي بررسي مي شود. براي اين کار، رابطه بين دينداري و دو متغير احساس آنومي و كجروي مورد مطالعه قرار مي گيرد. جمعيت آماري اين مطالعه را دانشجويان خوابگاهي دانشگاه سمنان تشكيل مي دهند. اين مطالعه، يك نوع پژوهش كمّي از نوع مطالعه پيمايشي بوده و ابزار گردآوري اطلاعات در آن پرسش نامه است.
بر اساس يافته هاي تحقيق، هر دو متغير احساس آنومي و كجروي با دينداري كل، رابطه معكوس معناداري دارند. هم چنين دينداري از طريق كاهش احساس آنومي در افراد نيز در كاهش بروز كجروي تاثير دارد. در ميان ابعاد دينداري، بعد پيامدي و بعد مناسكي داراي بيشترين رابطه همبستگي منفي هستند و ابعاد اعتقادي و تجربي كمترين رابطه را با احساس آنومي دارند. در مورد رابطه كجروي با ابعاد دينداري نيز بعد پيامدي شدت بيشتري نسبت به ابعاد ديگر دينداري دارد. در اين مقاله دلالت هاي اين يافته ها مورد تحليل قرار گرفته اند.