سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الیکا شجیع – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
غزاله صفاری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مصطفی گواهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آللوپاتی به اثرات مستقیم و غیر مستقیم مواد آللوکیمیکال آزاد شده در محیط توسط یک گونه گیاهی بر رو ی گونه گیاهی مجاور گفته می شود، که این اثرات می تواند مفید یا مضر باشند . به منظور بررسی اثرات آللوپاتی عصاره آبی شاخساره جارو بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه لوبیای جیرفتی آزمایشی بصورت طرح کاملأ تصادفی (C. R.D) با پنج تکرار در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه د ر سال ۱۳۸۳ در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد . تیمارها شامل شاهد، ۲۵%، ۵۰%، ۷۵%، و ۱۰۰ % غلظتهای عصاره آبی شاخساره جارو بود. نتایج نشان داد که اثر عصاره شاخساره جارو بر درصد جوانه زنی ، رشد ریشه چه، ساقه چه و وزن خشک گیاهچه (۰/۰۱>P) معنی دار می باشد. افزایش غلظت عصاره آبی شاخساره جارو بطور معنی داری باعث کاهش جوانه زنی و رشد لوبیا شد . بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمار شاهد و ۲۵ % با ۱۰۰ % و کمترین مربوط به تیمار ۱۰۰% با ۳۰ % جوانه زنی بود . همچنین نتایج گلخانه ای نیز نشان داد که اثر عصاره آبی شاخساره جارو بر جوانه زنی در سطح ۰، ۰/۱% و نیز بر روی ارتفاع بوته، کلروفیل کل در سطح ۰، ۰/۰۵% معنی دار می باشد.