سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی لطفی بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تبریز
علیرضا کریمزاده ثمرین – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
فرهاد ملک قاسمی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محمدرضا کتابداری – کارشناس سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

محدوده مجدر در ۵۵ کیلومتری جنوب شرق اردبیل قرار دارد . براساس تقسیم بندی واحدها ی ساختمانی ایران ( نبوی، (۱۳۵۵ در زون البرز – آذربایجان قرار م ی گیرد و بر اساس نقشه ساختمانی آذربایجان ( لسکویه و ریو ۱۹۷۶) روی زون متالوژنی طارم قرار می گیرد. لیتولوژی عمده منطقه عبارت از سنگهای ولکانیکی ائوسن شامل آندزیت پورفیری و مگاپورفیری، آندزی بازالت، بازالت و تناوبی از کنگلومرای آتشفشانی ضخیم لایه با توف آندزیت ی به همراه توده تراورتن کواترنری است . دگرسانی پروپیلیتیک شامل کانیهای کلریت، زئولیت، اپیدوت و مقادیر فرع ی آلبیت و مونت موریلو نیت تنها دگرسانی قابل تشخیص در منطقه است . جهت بررسی و مطالعه رفتار ژئوشیمیایی عناصر و مشخص کردن عناصر تهی شده و غن ی شده در منطقه دگرسانی از روش ایزوکون دیاگرام استفاده شده است . بر اساس دیاگرامهای رسم شده عناصر و اکسیدهای CaO, Na 2 O, MnO, As, Sn, Sb, Ba, S, Cu, LOIبه محیط افزوده و عناصر و اکسیدهایFe 2 O 3 , MgO, K 2 O, Th, Pb, Rb, V, Ni, Co, Cr, P 2 O 5 , SiO 2 , U, Srاز محیط خارج شده و عناصر و اکسیدهای Ga, Mo, Zr, Al 2 O 3 ,TiO 2اساسا بدون تغییر ماندهاند . در محدوده مورد مطالعه کانی سازی مس به صورت ناتیو در سیستمهای شک ستگی به همراه کانیهای سولفاتی و کربناتی ثانویه مس در داخل سنگهای ولکانیک ی صورت گرفته است . نبود کانیهای سولفیدی مس در منطقه پیشنهاد م ی کند که همه سولفیدهای اولیه مس ( مانند کالکوپیریت و بورنیت ) طی فرآیند سوپرژن به کانیهای ثانویه مس تبدیل شده اند . به نظر می ر سد منطقه پتانسیل بالایی از کانه سازی مس داشته باشد و می تواند به عنوانیک منطقه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد