سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناهید ملکی جیرسرایی – آزمایشگاه سیستمهای پیچیده، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ا
آروین فاطمی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمدنبی سربلوکی – مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی، دانشگاه تهران
شاهین روحانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

حرکت مولکول های DNA از میان یک آرایه شش وجهی تحت میدان الکتریکی یکنواخت بوسیله کامپیوتر شبیه سازی شد. پارامترهای شبیه سازی بر اساس آزمایش های گزارش شده انتخاب شدند و سپس با تغییر پارامترها، شبیه سازی در محدوده وسیعی از طول مولکول های DNAو شدت میدان الکتریکی انجام گرفت و طی آن وابستگی تحرک مولکول های DNAدر گذر از شبکه های مذکور به طول آنها، و نیز یه شدت میدان الکتریکی به کار بسته شده، بررسی شد و نتیجه گرفته شد تحرک مولکول های DNA تابع نایکنواختی از طول آنها است و نیز این که مکان بیشینه ها وکمینه های تابع نا یکنواخت مذکور، به شدت میدان الکتریکی بکار برده شده وابسته است. این مشاهدات بر حسب فرایند فاکر- پلانگ و مدل سد آنتروپی تبیین شدند . با استفاده از معادلات لانژوین و معادلات فاکر- پلانگ مربوطه مدلسازی شدند. شبیه سازی با دو روش MVO واولر انجام شد. نتایج حاصل، پدیده را از طریق یک دیاگرام فاز که رابطه شدت میدان الکتریکی و طول مولکول DNAرا بر قرار می سازد، توجیه می کند. مدل و دیاگرام فاز مربوطه در اینجا تبیینی برای نتایج متعارضی فراهم می آورد که نویسندگان قبلی درباره وابستگی تحرک مولکول DNAبه طول آن در شبکه های نزدیک یا پایین شعاع ژیراسیون گزارش کرده اند.