سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ارومیه ای – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

‏در یک تعریف ساده میتوان چنین بیان داشت که زمین شناسی مهندسی عبارتست از کار برد دانش و اطلاعات زمین شناس در طرحها و فعالیت های مهندسی. این کار برد میتواند در طر احی، اجرا و بهره برداری از یک طرح مهندسی مؤثر واقع شود و موفقیت آن را تضمین نماید. دانش زمین شناسی دربرگیرنده گرایشهای تخصصی متعددی میباشد ولی این گرایشها نمیتوانند به طور مستقیم کاربرد مهندسی داشته باشند. در مقابل تعداد زیادی از گرایشهای مهندسی در ارتباط مستقیم با زمین ساخته میشوند و بنابراین نیاز مبرم به اطلاعات و داده های زمین شناسی دارند، در حالیکه اطلاعات زمین شناسی در طرحهای مهندسی و نحوه ارائه آنها لازمست که زمین شناسی مهندسی نقش خود را ایفا کرده و ارتباط را بین مهندسی و زمین شناسی برقرار نماید. اهمیت زمین شناسی مهندسی و نقش ارتباطی آن در شکل(۱) بخوبی منعکس شده است.