سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

دکتر محمد اسماعیل انصاری – عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و دانشگاه ده
ویدا طهماسبی نژاد – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی دیدگاه مدیران درباره رابطه بین مهارتهای مدیریتی زنان با ارتقاء شغلی آنان به سطوح
مدیریت میباشد. در راستای هدف مذکور این سؤالات مطرح میشود که آیا بین مهارتهای؛ ادارکی، انسانی، فنی، تشخیص و
تجزیه و تحلیل و مهارت طراحی و حل مسئله زنان با ارتقاء شغلی آنان به سطوح مدیریت رابطه وجود دارد؟
این تحقیق در واقع یک طرح توصیفی است که جامعه آماری آنرا کلیه مدیران سازمانهای دولتی مرکز مازندران که
شامل ۴۰۰ نفر میباشند تشکیل داده است، حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم ۱۸۴ نفر تعیین
گردیده، ابزار اندازهگیری در این پژوهش پرسشنامه ساخته محقق شامل ۲۵ سؤال براساس طیف پنج درجهای لیکرت میباشد.
تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد،
تک متغیر و آزمون توکی استفاده شده است. t میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون
نتایج حاصل از بررسی نشان داده است که شاخصهای مورد نظر محقق اعم از مهارت ادراکی، مهارت انسانی، مهارت
فنی، مهارت تشخیص و تجزیه و تحلیل و مهارت طراحی و حل مسئله زنان در ارتقاء شغلی زنان به سطوح مدیریت مؤثر می-
باشد.