سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد درودی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، مرکز تحصیلات تکمیل
سعداله نصیری قیداری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، مرکز تحصیلات تکمیل
لیلا رافضی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان
سیده اکرم یاقوتی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده:

انتخاب محل مناسب برای احداث رصد خانه مستلزم مطالعه دقیق درباره پارامترهای مکان یابی، شامل پارامترهای هواشناسی، پارامترهای نجومی ومحلی می باشد . در کشور ما، در راستای مکان یابی رصدخانه ملی، چند سالی است که بر روی این پارامترها وعوامل موثر بر آنها مطالعه و بررسی می شود . مطالعه روی پارامترهای هوا شناسی و شرایط اقلیمی انجام شده و در نتیجه، چهار منطقه کاشان، قم، خراسان جنوبی و کرمان انتخاب شده است و در حال حاضر روی پارامتر نجومی این مناطق از قبیل دید و آلودگی نوری مطالعه می شود . مهم ترین پارامتر مورد بررسی دید است که در واقع تعیین کننده کیفیت دید آسمان هر محل است . در این مقاله نتیجه تحلیل یک ساله پارامتر دید مناطق کاشان و قم در سال ۱۳۸۴ ارائه و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی مورد مطالعه قرار گرفته است .