سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدکمال صولتی دهکردی – عضور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده:

گرچه ارتباط نزدیکی بین ارگاسم و انزال وجود دارد اما باید تفاوتی بین این دو مقوله قائل شد چرا که برخی از افراد ممکن است به انزال برسند اما فاقد تجربه ارگاسمیو لذت ذهنی در این خصوص باشند (فقدان لذت ارگاسمیک( ۲)) . عکساین حالت در افرادی مشاهده میشود که تجربه ارگاسم را کسب اما انزالی در آنها صورت نمیگیرد که در این حالت منی به درون . ( ( مثانه میریزد ( انزال واپسگرا ( ۳هنوز اصطلاح (( انزال دیررس)) به طور واضح هم تراز ((انزال آهسته)) ( ۴) تلقی میشود . همچنین اصطلاح دیگری که برای این بیماری پیشنهاد شده، ((انزال تأخیری ))( ۵) میباشد . گرچه کاپلان ایناصطلاح را بکار برد و بحثی در این خصوص وجود ندارد ، اما حقیقت امر این است که در سایر گزارشها و نوشته های محققین تمرکز انحصاراً روی رسیدن به ارگاسم در هنگام مقاربت بوده و انزال کند یا آهسته۲۰۰۰ ) . اختلال ارگاسم شریک جنسی( ۷)، میتواند اصطلاح ، ( در این گونه بحثها جایی ندارد ( اپفلبوم( ۶ مناسب دیگری برای این بیماری باشد ، زیرا کسی که مبتلا به این بیماری است در رسیدن به هر نوعارگاسمیبا شریکجنسی (همسر) در هنگام مقاربت دچار مشکل شده ولی در مواردی غیر از این ( دستکاری ، تحریکدهانی ، مالشهای زیاد و طولانی و به طور کلی استمناء ) به ارگاسم میرسد . در انزالعلیرغم این که نعوظ به طور کامل در فرد اتفاق افتاده و دخول نیز صورت میگیرد ، اما فرد (RE) دیررس به ارگاسم و انزال نمیرسد . این مسأله باعث آمیزش جنسی طولانی و خسته کننده شده که گاهی تاچند ساعت بطول میانجامد. چنین مسأله ای گرچه برای همسر بیمار ابتدا رضایت بخشاست ( به دلیل تعدد ارگاسم) اما برای خود بیمار نامطلوب و ناراحت کننده بنظر میرسد . یکی از مشکلات دیگری کهاین افراد با آن روبرو هستند و شاید یکی از انگیزه های مراجعه آنها به پزشک یا درمانگر باشد ، بچه دارنشدن آنهاست . این مسأله به خصوص در بیماران مبتلا به دیرانزالی کامل ، به عنوان یکمشکل اساسی و مهم تلقی میشود . اما در بیمارانی که مبتلا به دیرانزالی ناقصهستند با امکانات و تجهیزات پیشرفته امروزی میتوان این مشکل را در آنها رفع کرد . در مجموع میتوان انزال دیررس را در عدم توانایی فرد در رسیدن به اوج لذت جنسی و انزال با وجود عوامل تحریک کننده ، تعریف کرد . اما این تعریف به این معنی نیست که فرد به هیچ وجه بهارگاسم یا انزال نمیرسد ، بلکه گاهی مواقع ممکن است بیمار در غیاب و حتی حضورشریک جنسی خود از طریق استمناء به مراحل فوق دست یابد ( دیرانزالی ناقص) و حتی برخی مواقع بیمار در هنگاممقاربتطولانی با شریکجنسی ممکن استبه دشواری به انزال برسد .موارد دیگری هم وجود دارد که بیمار در هیچ شرایطی ( مقاربت ، استمناء، خواب) به انزال و ارگاسم نمیرسد که به آن (( دیرانزالی کامل )) میگویند . گرچه موارد فوق ممکن است در یکبیمار مبتلا به دیرانزالی رخ دهد ، اما روی هم رفته اکثر محققین و متخصصین روی ناتوانی فرد در رسیدن به ارگاسم در هنگام مقاربت تاکید دارند .