سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی دواتی – متخصصپزشکی اجتماعی عضو گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی
شکوفه علیمحمدیان – متخصص زنان وزایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

دیسپارونیا یک وضعیت سایکوفیزیولوژیک است که با نزدیکی دردناک ومشکل تعریف می گردد وازشایعترین اختلالات عملکرد جنسی ، که متخصصین بیماری های زنان باآن مواجه میشوند به حسابمی آید. ومعمولا تا سوال نگردد توسط بیماران بیان نمیگرد بطوریکه فقط نیمی از زنان مبتلا به پزشک مراجعه می کنند . از آنجا که این مشکل باعث ایجاد استرسو اضطراب در فرد میگردد توجه به آن امریضروری می نماید روشکار این مطالعه از نوع مقطعی دارای جنبه های توصیفی وتحلیلی می باشد . گردآوری داده ها توسط مصاحبه چهره به چهره وتکمیل چک لیست انجام شد .در این مطالعه ۹۸۰ خانم که برای انجام تست پاپ اسمیربه درمانگاههای زنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کرده بودند از نظر دیسپاونیا مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ،درقسمت توصیفی مطالعه ازبیان درصد ودر قسمت تحلیلی مطالعه از تست آماری کای دو وجهت حذف اثر مخدوشکنندها ازlogistic Regressionاستفاده گردید ضمن آنکه ازنرم افزار آماری spss جهت تجزیه وتحلیل داده هادبهره برده شد .همانطور که در یافته ها مشخص است دیسپارونیا ازشیوع بالایی برخوردار است وافرادی که از تحصیلات پایین تری برخوردارند این مشکل را امری طبیعی تلقی کرده وبدنبال درمان آن نمیروند وبا توجه به تاثیر این مشکل درروابط زناشویی وتداوم خانواده ، آموزشبه زوج ها مفید به نظر میرسد