سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نادر حضرتی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی برق ایران
مسعود رشیدی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی برق ایران
علی اکبر قره ویسی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی برق ایران

چکیده:

در محیط تجدید ساختار یافته، تامین رزرو به عنـوان یکـی از مهم ترین سرویس های جانبی، وظیفه اپراتور مستقل سیسـتم است . ظرفیت تخصیص داده شده به رزرو برای تامین قابلیـت اطمینان مورد نیاز در سیستم هـای قـدرت، سـبب جـایگزینی بخشی از ظرفیت انرژی قابل تحویل واحـد هـا بـه ایـن امـر است . تـدارک رزرو چرخـان بـدون منظـور نمـودن تعهـدات انرژی سبب تخصیص غیر سازگار انرژی و رزرو خواهد شد . برای تخصیص سازگار و به تبع آن، تخصیص بهینه، راهی جز دیسپاچینگ انرژی و رزرو به طور همزمان نمی باشد . در این مقاله د یسپاچینگ توامان انرژی و رزرو چرخان تحـت یک مدل بهینه سازی به کمک الگوریتم ژنتیکی مورد بررسـی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .