سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آبرادات مافی – کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی از دانشگاه فردوسی
مریم بهره مند – کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
جمال روشن روان – سرپرست مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

چکیده:

با توجه به اهمیت دیسکواسترها در تعیین سن طبقات رسوبی ترشیاری مطالعات انجام گرفته به منظور تعیین سن بالاترین بخش سازند خانگیریان در ناحیه سرخس عموما براساس تشخیص گونه های مختلف این گروه نانوفسیلی صورت پذیرفته است.بدین منظور تعدادهشت نمونه از بالاترین بخش سازند خانگیران که به طور مشخص و هم شیب در زیر طبقات سرخ رنگ نئوژن قرار دارد انتخاب و پس از آماده سازی گونه های شاخصی همچون D.deflandrei , D. nodifer , Discoaster tanii در اسلاید شناسایی شده اند که به همراه گونه هایی همچون D. saipanensis , D.barbadiensisسن ائوسن پسین تا الیگوسن پیشین (NP21) را برای بالاترین بخش سازند خانگیران در منطقه سرخش مشخص می نماید.