سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالرسول قرائتی – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز شیراز،شیراز
رویا همت پور – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز شیراز،شیراز

چکیده:

در این مقاله ، به مطالعه دینام یک سال یتون فضا یی معادلة غ یر خط ی شرود ینگر در مح یط ناهمگن با اثرغ یر خط ی کر، پردا خته شده است . ابتدا با وارد کـردن اخـتلال در ضـر یبشکست ثابت مح یط، شکل ناهمگن معادله غ یر خط ی شرود ینگر را بدست م ی آور یم . سپس با حل عدد ی و تحل یلی معادله، رفتار سال یتون را تحت تأث یر پتانس یل ها ی مختلـف مانند : نوسانگر هماهنگ ساده، سد پتانس یل، سطح شیبدار، … بررسی کرده ایم و نشان داده ایم که سالیتون مشابه یک ذره کلاسیکی در پتانسیل خارجی رفتار می کنـد و حرکـت مرکز جرم آن از قانون دوم نیوتون تبعیت می کند .