سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالرسول قرائتی –
طاهره خیراتی –

چکیده:

حرکت نوسانی پاندول ها در زنجیره ای از پاندول هارا با طول L0 ، جرم m0 شتاب جاذبه g0 که به وسیله فنری با سختی ثابت k0 با یکدیگرتزویج شده اند، منجر به معادله دیفرانسیل غیرخطی بامشتقات جزیی می شود، این سیستم انتگرال پذیر است، از این رو دارای پاسخ های سالیتونی معروف به سالیتون های معادله سینوسی گوردون می باشد. برای کنترل وهدایت سالیتون ها نیاز به محیط ناهمگن است، در این مقاله حرکت سالیتون ها درمحیطی ناهمگن با متغیر گرفتن کمیت های طول (x)L، جرم (x) m ، شتاب جاذبه (x)g وسختی فنر (x) که تابعی ازمکان هستند، را مورد بررسی قرارمی دهیم وپاسخهای تحلیلی و عددی درحالات فوق رابه دست می آوریم.