سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین اسدی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
حسن روحی پور – عضوء هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران .

چکیده:

فرسایش خاک، فرآیندی دینامیک است که دارای تغییرات زمانی زیادی است . در شرایط طبیعی این تغییرات در اثر تغییر نیروهای فرساینده، و عوض شدن شرایط و خصوصیات بستر فرسایشی رخ میدهد . از جمله مهمترین مشخصههای فرسایشی که دارای تغییرات زمانی زیادی است شدت فرسایش و توزیع اندازه ذرات رسوب است . برآورد دقیق میزان فرسایش خاک و تخمین اثرات درون و برون عرصهای آن نیازمند درک این تغییرات است . در این مقاله، دینامیک فرسایش خاک در سه حالت مختلف که در آن؛ ( الف ) بارندگی، ( ب ) جریان و ( ج ) بارندگی و جریان با هم، عامل فرسایش است، در شرایط آزمایشگاهی بررسی میشود . در هر سه حالت نوع فرسایش ورقهای بوده است