سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه موید – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ب
فرشته نعیم پور – پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده علوم و فناوری نانو
یوسف جمالی – پژوهشگاه دانشهای بنیادی، پژوهشکده علوم و فناوری نانو

چکیده:

در این تحقیق، از نگاه ماکروسکوپیک به پدیده انتقال ارگانل های درون سلولی توسط نانوبیوموتورهای مولکولی نگریستهشده است. برای این منظور، از تئوری دین (Dinh) و همکارانش در شرح و دسته بندی انواع توزیع فضایی ارگانلها استفاده شده است. این مدل از دو قسمت تشکیل شده که در قسمت اول رفتار موتورهای مولکولی با نوشتن دستگاهی از معادلات انتقال جرم مدل گردیده و در قسمت دوم، این دستگاه معادلات با یک معادله تقریبی، تخمین زده شده است. پژوهشهای قبلی فقط به حل معادله تقریبی پرداخت هاند، اما در تحقیق حاضر علاوه بر بازسازی نتایج آنها، دستگاه معادلات نیز برای ۱۵ ارگانل مختلف در شرایط مرزی متفاوت حل گردیده است. یافته ها بیانگر حساسیت شدید سیستم
به انتخاب شرایط مرزی است. مقایسه نتایج معادله تقریبی و دستگاه معادلات حاکی از آنست که لازمه استفاده از رویکرد تقریبی، اعمال فرضیاتی است که در مدل لحاظ نگردیده است.