سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا فایض – استادیار، عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران
سعداله ابراهیمی – سازمان انرژی اتمی ایران – مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر – گروه رشد بلور و مو

چکیده:

در این گزارش برپایه تجربه هـای انـدازه گیـری دمـا و فشـار و تخمـین گرادیانهـای دمـایی، دینامیـک گـاز درو ن کـوره چوخرالسکی (CZ) ١ و نقش جریان همرفت گاز در انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفته است . در توصیف میدان جریان شاره و منطبق با طراحی واقعی ایـن نظـام، منطقـه درونـی – شـامل سـطح آزاد مـذاب ( ۲۲۰۰K) بخـش تابنـده بوتـه (ECW) و اسـتوانه گرمـایش ثانوی (AHC)محصور در شیلد حرار تی(ATS)شامل سـقف و دیـواره داخلـی کـوره بـا « فضای چوخرالسکی » از منطقه بیرونی یامعادلاتChurchil-Chu و در « فضای چوخرالسکی » با معادلات Petukhovبه تقریب های قابل اعتمادی منجر شده است که برپایـهآن همانند پردازی رایانه ای میدان جریان شاره، به روش حجم محدود(FVM)در دوبعد(۲D)الگوی نامتقارن میدان جریان در حـوزهمرکزی این نظام را آشکار می سازد .