سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدظفرالله کلانتری – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
محمدهادی پیراحمدیان – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
آزاده ابراهیمی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

یک نمونه از اتمهای غیر عادی ( اگزوتیک ) ، اتمهای میوندار است که در این مقاله گذارهای آبشاری آنها مورد بررسی قرارگرفته است . از نتایج این تحقیق، دست یافتن بـه روشی است که بتوان با گسترش آن از جمله در نظر گرفتن اندرکنشهای قوی با هسته، دیگر اتمهای اگزوتیک را مورد بررسی قرار داد . علاوه بر این، بررسـی سـینماتیک گذارهای اتمهای میوندار در محاسبات دقیقتر همجوشی کات الیزور میونی نقش اساسی دارند . لازم به ذکر است که در این مقاله بـر خـلاف کـار دیگـران انـرژی جنبـشی اتمهای میوندار در طی فرآیندهای گذار، ثابت در نظر گرفته نشده است و برای این منظور از روش گروهبندی انرژی استفاده کردهایم . شایان ذکر است که روش گروهبندی انرژی ما ر ا قادر ساخته است تا علاوه بر اینکه تأثیر انرژی جنبشی اتمهای میوندار را در فرآیندهای برخوردی گذار به حساب بیاوریم، بتوانیم طیف انرژی جنبشی اتمهای میوندار در حالت پایه را نیز استخراج کنیم .