سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم فولادوند – گروه فیزیک، دانشگاه زنجان
مهدیه بیگدلو – گروه فیزیک، دانشگاه زنجان

چکیده:

در این نوشته دینامیک مولکولی یک میله صلب تحت تأ ثیر یک مجموعه از مراکز نیرو در دو بعد بررسی می شود . میله بصورت چند نقطه با فاصله ثابت از هم فرض می گردد و مراکز نیرو بصورت نقاط ثابت در یک صفحه دو بعدی فرض می شوند که بصورت کا توره ای پخش شده اند . هر یک از مراکز نیرو با هر یک از نقاط میله یک برهمکنش از نوع لنارد – جونز انجام می دهد . در هر لحظه یک نیروی برآیند به مرکز جرم میله و نیز یک گشتاور نیروی برآیند به آن وارد می گردد و میله تحت تأثیر این نیرو و گشتاورش یک حرکت کاتوره ای در صفحه دو بعدی انجام می دهد . ویژگیهای آماری این گشت کاتوره ای بویژه میانگین مربعی جابجائی مرکز جرم میله و نیز میانگین جابجائی مربعی زاویه ای آن بر حسب طول میله و ویژگیهای آماری توزیع مراکز اعمال نیرو محاسبه می گردد