سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سبحان طیبی – دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
هدیه سادات میرترابی – دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران

چکیده:
امروزه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار دومحور اساسی در مسیر حیات انسانی است. در این فرآیند بازیگران بین المللی که همانا دولت ها و سازمانهای بین المللی هستند، نقش عمده ای ایفا می کنند. پایبندی به تعهدات مشترک بین المللی و لزوم تابعیت از قواعد آمره دومبنای بسیار مهم در تبیین نقش دیپلماسی محیط زیست در نیل به سوی توسعه پایدار است. به یقین توسعه و حفاظت از محیط زیست در مسیر پایدار قرار نخواهد گرفت مگر آنکه تعاملات منطقه ای و همکاری های بین المللی شکل جدی به خود بگیرد. توسعه پایدار و پایداری توسعه نیز هیچگاه جهت درست را طی نخواهد نمود مگر آنکه تعاملات بین المللی و صلح جهانی چارچوب خود را حفظ نماید. در این راستا دیپلماسی محیط زیست بعنوان رهیافتی مؤثر در حفاظت از منابع طبیعی و زیست بوم تلقی می گردد. با امغاننظر به مطالب فوق و با هدف تبیین مسیر تحول حقوق بین الملل محیط زیست به بررسی توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست در چهارچوب دیپلماسی محیط زیست می پردازیم.