سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه رازی کرمان
جواد احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- ترموسینتیک، دانشکدة فنی و مهندسی،
مهدی نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- ترموسینتیک، دانشکدة فنی و مهندسی،
فریدون یاری پور – پژوهندة ارشد گروه پژوهشهای کاتالیستی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی- م

چکیده:

وجود آلودگی هوای شدید در سراسر جهان از یک سو و کاهش منابع نفتی از سوی دیگر باعث شد که استفاده از دی متیل اتر بعنوان سوخت پاک و جایگزین، بیش از پیش مورد توجه قرار گیردDME نه تنها می تواند بعنوان یک سوختجایگزین برای وسایل نقلیه، بدلیل داشتن عدد ستان بالا، مورد استفاده قرار گیرد بلکه می تواند بعنوان سوخت خانگی بجایLPG نیز بکار برود. لذا با توجه به اهمیت تولید دی متیل اتر، و ضرورت استفاده از آن، فرایند های تولید دیمتیل اتر و کاتالیست های مورد استفاده در هر فرایند مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت فرایند تولید مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز بعنوان فرایند اقتصادی برتر مورد تائید قرار گرفته است. در پایان، با اشاره به فعالیت های شرکت پژو هش و فناوری پتروشیمی ایران، در رابطه با کاتاتست طراحی و ساخته شده در مرکز اراک شرکت مذکور، جهت انجام آزمایش های فرایند برتر، برنامه های جاری و آتی این مرکز مطالبی ارائه گردیده است.