مقاله ذخيره و مصرف خون در اعمال جراحي الکتيو شکمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ذخيره و مصرف خون در اعمال جراحي الکتيو شکمي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحي
مقاله انتقال خون
مقاله گروه خون و کراس مچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرورز شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: فنايي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: محبي حسنعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: معمولا در اکثر جراحي ها، همه خون هاي ذخيره شده به مصرف نمي رسند و قسمتي از خون ها هدر مي روند. مهم است که ذخيره خون قبل از جراحي مناسب و منطقي باشد. در اين مطالعه ميزان خون ذخيره و مصرف شده در اعمال جراحي شکمي بررسي و سعي شد که معيارهايي براي پيش بيني نياز به تزريق خون و راه کارهايي براي کاهش ذخيره خون ارايه گردد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي آينده نگر، ۴۰۰ بيمار که قرار بود به صورت الکتيو تحت عمل جراحي شکمي قرار گيرند و براي آن ها درخواست ذخيره خون شده بود، وارد مطالعه شدند. قبل از جراحي، تعداد واحد خون ذخيره شده درخواستي ثبت شد. در حين عمل جراحي، ميزان خون از دست رفته محاسبه و ثبت گرديد. در پايان خون هاي مصرف شده و يا بازگردانده شده نيز ثبت شد. براي بررسي آزمون هاي کمي از t-test استفاده شد.
يافته ها: براي ۴۰۰ بيمار، ۸۳۲ واحد خون ذخيره شده بود که براي ۳۴۶ واحد، کراس مچ انجام و ۲۱۲(%۲۵٫۴) واحد به ۱۳۴(%۳۳٫۵) نفر تزريق گرديد. نسبت خون کراس مچ شده به تزريق شده معادل C/T=1.63 محاسبه شد. ميزان هموگلوبين و طول مدت جراحي از متغيرهاي مرتبط با تزريق يا عدم تزريق خون بود.
نتيجه گيري: به دليل اين که در اکثر جراحي ها همه خون هاي ذخيره شده به مصرف نمي رسند، توصيه مي شود ذخيره خون قبل از جراحي به حداقل رسانده شود و با حفظ زنجيره سرد، حمل و نقل و نگهداري خون به ويژه با تهيه يخچال مخصوص نگهداري خون در اتاق عمل، از هدر رفتن خون هاي مصرف نشده جلوگيري شود.