مقاله ذهنيت فلسفي مديران مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ذهنيت فلسفي مديران مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسي نقش اخلاق تحصيلي
مقاله عدالت و بي عدالتي آموزشي در رفتارهاي مدني ـ تحصيلي دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح
جناب آقای / سرکار خانم: يادگاري فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: حسومي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: قائدمحمدي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي پژوهش حاضر بررسي ذهنيت فلسفي مديران مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي است. جامعه آماري اين پژوهش را تمام مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي تشکيل مي دهند. با روش نمونه گيري تصادفي مرحله اي و طبقه بندي تعداد ۵۵۸ نفر از مديران واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسشنامه محقق ساخته ذهنيت فلسفي است نتايج تحليل واريانس يکطرفه و آزمون پيگردي LSD نشان داد که: ۱- بين ذهنيت فلسفي مديران دانشگاه آزاد اسلامي به تفکيک منطقه تفاوت معني دار وجود دارد. ۲- ميانگين نمره ذهنيت فلسفي مديران منطقه ۸ از مديران مناطق ۲، ۳، ۴، ۵، ۷ ،۱۰ و منطقه ۱۲ بزرگتر است و برعکس ميانگين نمره ذهنيت فلسفي مديران ساير مناطق ذکر شده به همان اندازه از ميانگين نمره ذهنيت فلسفي مديران منطقه ۸ کوچکتر است. ميانگين نمره ذهنيت فلسفي مديران منطقه ۹ از مديران منطقه ۱۲ بزرگتر است. برعکس ميانگين نمره ذهنيت فلسفي مديران منطقه ۱۲ به همان اندازه از مديران منطقه ۹ کوچکتر است. همچنين ميانگين نمره ذهنيت فلسفي مديران منطقه ۱۱ از مديران مناطق ۲، ۴، ۵، ۷ ،۱۰ و ۱۲ بزرگتر است و برعکس ميانگين نمره ذهنيت فلسفي مديران ساير مناطق ذکر شده به همان اندازه از ميانگين نمره ذهنيت فلسفي مديران منطقه ۱۱ کوچکتر است.