مقاله ذهنيت فلسفي و سبک رهبري مديران (مورد بررسي: دانشگاه فردوسي مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۲۱۱ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: ذهنيت فلسفي و سبک رهبري مديران (مورد بررسي: دانشگاه فردوسي مشهد)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذهن فلسفي
مقاله جامعيت
مقاله تعمق
مقاله انعطاف پذيري
مقاله سبک هاي رهبري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاويدي كلاته جعفرآبادي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: ابوترابي رزيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي رابطه ذهنيت فلسفي و سبک رهبري مديران در دانشگاه فردوسي مشهد، هدف اصلي اين مقاله مي باشد. در اين پژوهش، مديران دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان گروه مورد بررسي(n=88)  مورد مطالعه قرار گرفتند. براي سنجش سبک رهبري از پرسشنامه سبک رهبري و براي سنجش ذهن فلسفي از پرسشنامه ذهنيت فلسفي استفاده شده است. تحقيق حاضر با استفاده از شيوه کمي غيرآزمايشي تبييني مقطعي انجام شده، و براي تحليل داده ها از تحليل واريانس، آزمون تعقيبي LSD و آزمون t استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين سبک هاي رهبري مديران بر حسب ذهنيت فلسفي آنان تفاوت معني داري وجود دارد. اين بدان معني است که مديراني که در پرسشنامه ذهنيت فلسفي نمره بالاتري کسب کردند، بيشتر به استفاده از سبک رهبري تيمي گرايش دارند. در نتيجه، نياز به تقويت خصوصيات ذهن فلسفي شامل جامعيت، ژرف نگري و انعطاف پذيري، در مديران دانشگاه با نظر به يافته هاي اين تحقيق بارز و نمايان گشته است.