مقاله ذهن آگاهي شاخصي موثر در کيفيت زندگي جانبازان نابينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در طب جانباز از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: ذهن آگاهي شاخصي موثر در کيفيت زندگي جانبازان نابينا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله ذهن ‌آگاهي
مقاله جانبازان نابينا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: اميني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيح زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي قيصر
جناب آقای / سرکار خانم: شعاعي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ذهن‌ آگاهي يک سازه شناختي قابل پايش و مداخله در روانشناسي است. هدف از اين مطالعه برررسي ارتباط بين ابعاد مختلف کيفيت زندگي با ذهن آگاهي است.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي – مقايسه اي در ۹۳ جانباز نابيناي دو چشم کشور انجام شد. ابزارهاي مورد استفاده، پرسشنامه ۳۶ سوالي کيفيت زندگي و مقياس ذهن آگاهي مي باشد. از آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط بين داده ها استفاده شد.
يافته ها: ذهن آگاهي با ابعاد نشاط و سلامت رواني در سطح ۰٫۰۱ و با ابعاد درک کلي از سلامتي، ايفاي نقش جسمي و ايفاي نقش عاطفي در سطح ۰٫۰۵ ارتباط معني دار داشت و با ابعاد فعاليت فيزيکي، فعاليت اجتماعي و درد جسمي رابطه معني دار نداشت (آماره پي بزرگتر از ۰٫۰۵).
بحث و نتيجه گيري: ذهن آگاهي شاخص مهمي در کيفيت زندگي در جانبازان نابينا است. مي توان به کمک پژوهش هاي مداخله اي آتي پيشنهاد نمود براي ارتقا کيفيت زندگي در جانبازان نابينا از تمرينات تقويتي ذهن آگاهي بهره گرفت.