سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمد ظهورعطار – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوش، گروه برق، شوش، ایران.

چکیده:
یکی از تجهیزات مدرن اندازهگیری در سیستم قدرت واحدهای اندازهگیری فازور هستند، که میتوانند تخمین حالت قوی و دقیق انجام دهند و موجب رؤیتپذیری شبکه شوند در این مقاله بهمراه جایابی بهینهی واحدهای اندازهگیری فازور جهت رؤیتپذیریشبکه در حالت عادی و در صور رخداد خروج تکی خط بررسی میشود. همچنین از آنجا که بدلیل محدودیت مخابراتی در برخی شین ها، محدودیت نصب این اندازهگیرها وجود دارد، با ارائه روابط مناسب به جایابی با وجود این محدودیت در حالت عادی ورخداد ذکر شده پرداخته میشود. برای پیاده سازی روش پیشنهادی از الگوریتم برنامهریزی خطی عددصحیح در محیط نرمافزارMATLABبرای شبکه های استاندارد ۹،۱۴،۳۰،۳۹،۵ شینهIEEE استفاده شده است. نتایج، حاکی از جایابی بهینهی واحدهای اندازهگیری فازور و رؤیتپذیری کامل شبکه با وجود محدویت نصب روی برخی شین ها و رخداد خروج تکی خط است