سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس سلک – کارشناس روانشناسی صنعتی و سازمانی
سیدحمید آتش پور – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

موضوع پژوهش حاضر رابطة بین سبک های رهبری ( رابطه گرا – وظیفه گرا ) و سبک تفکر در مدیران و سرپرستان مجتمع … عسلویه ۱ می باشد . این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است . جامعة آماری مورد پژوهش، مدیران و سرپرستان مجتمع مورد مطالعه می باشد که ۳۰ نفر نمونة در دسترس انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامة سبک رهبری ( رابطه گرا – وظیفه گرا ) و پرسشنامة سبک تفکر استرنبرگ می باشد . پس از بررسی داده ها و تجزیه و تحلیل آنها با نرم افزار SPSS11.5 نتایج زیر به دست آمد : بین سبک رهبری رابطه گرا و
سبک های تفکر برون گرا (P ≤۰/۰۵) و آزاد اندیش (P ≤۰/۰۱) و بین سبک رهبری وظیفه گرا و سبک های تفکر اجرایی (P ≤۰/۰۵) ، جزیی نگر و ناسالار رابطة همبستگی معنادار وجود دارد . بین سن، میزان تحصیلات و سبک تفکر محافظه کار (P ≤۰/۰۱) رابطة مثبت معنادار و نیز سبک های تفکر جرگه سالار و ناسالار رابطة ضعیف منفی برقراراست . و در آخر بین سبک رهبری ( رابطه گرا – وظیفه گرا ) و سن، میزان تحصیلات و سابقه کار به جز در سبک رهبری رابطه گرا و تحصیلات که رابطة ضعیف آماری برقرار می باشد، رابطة همبستگی معنادار مشاهده نشد