مقاله رابطه آشفتگي اخلاقي، سرسختي روان شناختي و فرسودگي شغلي در پرستاران شهر رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۵۶ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: رابطه آشفتگي اخلاقي، سرسختي روان شناختي و فرسودگي شغلي در پرستاران شهر رشت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشفتگي اخلاقي
مقاله سرسختي روان شناختي
مقاله فرسودگي شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري نيا ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف بررسي رابطه آشفتگي اخلاقي، سرسختي روان شناختي و فرسودگي شغلي در پرستاران، ۶۷ پرستار شاغل در بيمارستان هاي دولتي شهر رشت پرسشنامه هاي تحقيق را تکميل کردند. نتيجه تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که بين آشفتگي اخلاقي، سرسختي روان شناختي و فرسودگي شغلي پرستاران رابطه معني دار وجود دارد. سرسختي روان شناختي با آشفتگي اخلاقي و فرسودگي شغلي رابطه منفي دارند و بين آشفتگي اخلاقي و فرسودگي شغلي پرستاران مورد بررسي رابطه مثبت وجود دارد. تحليل رگرسيون نشان داد که بين آشفتگي اخلاقي و سرسختي روان شناختي رابطه ي منفي معني دار و بين آشفتگي اخلاقي و فرسودگي شغلي پرستاران رابطه مثبت معني دار برقرار است. تحليل واريانس يک طرفه نشان داد که پرستاران بخش هاي مختلف بيمارستان ها در متغيرهاي سه گانه آشفتگي اخلاقي، سرسختي روان شناختي و فرسودگي شغلي با يکديگر تفاوت معني دار دارند. آزمون هاي تعقيبي (توکي) نشان داد پرستاراني که در بخش کودکان به کار اشتغال دارند با پرستاراني که در بخش زنان و جراحي کار مي کنند تفاوت معني دار ندارند ولي با پرستاراني که در بخش هاي قلب، داخلي و اعصاب کار مي کنند تفاوت معني دار دارند. با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاد مي شود پرستاران در برنامه هاي آموزشي قرار گرفته، هرچه بيش تر با مولفه هاي آشفتگي اخلاقي و سرسختي روان شناختي و فرسودگي شغلي آشنا شوند و با شناخت بيش تر در اجراي فعاليت هاي مقابله اي توانمندتر عمل کنند.