مقاله رابطه آموزش رايانه اي با کارايي مسوولين علمي پارک علم و فناوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: رابطه آموزش رايانه اي با کارايي مسوولين علمي پارک علم و فناوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش رايانه اي
مقاله مدير
مقاله کارشناس
مقاله هيات علمي
مقاله کارايي
مقاله پارک علم و فناوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرامتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زاده غلام زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري حسيني بهجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش هاي پيشين نشان داده که بين دانش مديران و کارايي آنان ارتباط معناداري وجود دارد. در تحقيق حاضر چنين فرض شده که همبستگي معني داري ميان دانش رايانه اي مديران، کارشناسان و اعضاي هيات علمي با کارايي آنان وجود دارد. جامعه آماري و گروه نمونه را مديران، کارشناسان و اعضاي هيات علمي پارک علم و فناوري ۳۶) نفر) تشکيل مي دهند. پرسشنامه مربوط به دانش رايانه اي (مهارت هاي هفتگانه) توسط استادان متخصص تاييد و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ %۸۲ بدست آمد. براي سنجش کارايي از فرم ارزشيابي کارکنان استفاده گرديد. نتايج نشان داد از ميان هفت مهارت مربوط به دانش رايانه اي ميان سه مهارت ارايه مطالب بوسيله کامپيوتر، صفحات گسترده و واژه پردازها با کارايي، رابطه وجود دارد. براين اساس ضروري است تا در برگزاري آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان بر تقويت اين دسته از مهارت ها تاکيد گرديد.