مقاله رابطه ابعاد باورهاي معرفت شناختي و خود کارآمدي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمایي در درس علوم تجربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: رابطه ابعاد باورهاي معرفت شناختي و خود کارآمدي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمایي در درس علوم تجربي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهای معرفت شناختي
مقاله خود کارآمدي
مقاله عملکرد تحصيلي
مقاله علوم تجربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف ديبا
جناب آقای / سرکار خانم: مرزوقي رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه باورهاي معرفت شناختي و خود کارآمدي با عملکرد تحصيلي در درس علوم تجربي بود. بدين منظور گروهي متشکل از ۴۷۵ دانش آموز سال سوم راهنمایي از ۱۰ مدرسه دولتي مشتمل بر مدارس تيزهوشان، نمونه دولتي و عادي دولتي انتخاب شدند و به عنوان آزمودني در اين پژوهش شرکت نمودند. ابزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق، مقياس «ارزيابي باورهاي معرفت شناختي درباره علوم فيزيکي» و «مقياس خود کارآمدي در علوم تجربي» بود. نتايج حاصل از محاسبه ضرایب همبستگي و تحليل هاي رگرسيون چند متغيره نشان داد که روابطي پيچيده بين ابعاد باورهاي معرفت شناختي و خود کارآمدي در درس علوم تجربي برقرار است. در اين ميان، مهم ترين عوامل پيش بيني کننده ابعاد خود کارآمدي دانش آموزان در درس مذکور، دو بعد پيچيدگي ساختار دانش و يادگيري تدريجي و تجمعي مي باشد. يافته هاي پژوهش به وضوح مبين آن است که هر چه دانش آموزان ساختار دانش تجربي را منسجم تر و فرآيند يادگيري را تدريجي و تجمعي تر بدانند، خود کارآمدي بيش تري را در حل مسایل، آزمون و کاربرد اين درس تجربه مي نمايند. افزون بر اين، تحليل مسير نشان داد که خود کارآمدي، قوي ترين عامل پيش بيني کننده عملکرد تحصيلي است و ابعاد باورهاي معرفت شناختي به طور عمده از طريق خود کارآمدي، عملکرد تحصيلي دانش آموزان را در درس علوم تجربي پيش بيني مي کنند.